Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang